Местность

Местность

city, town

[sɪti, taʊn],[сити, таун]

город

country

[kʌntri],[кантри]

страна

street

[striːt],[стрит]

улица

square

[skweə],[скуэ]

площадь

forest

[fɒrɪst],[форист]

лес

field

[fiːld],[филд]

поле

village

[vɪlɪdʒ],[вилидж]

деревня

map

[mæp],[мап]

карта

river

[rɪvə(r)], [ривэр]

река

lake

[leɪk], [лэйк]

озеро